MOVE Mobility

 

Tag Archive: MOVE Meter

 1. Eerste Stakeholders’ workshop in Bethlehem

  Leave a Comment

  Op 18 en 19 september vond de eerste stakeholders’ workshop in het kader van de Mobiliteitsstudie Bethlehem Agglomeratie plaats. Diverse ministeries, alle betrokken gemeenten (Bethlehem, Beit Sahur, Beit Jala, Al Khader, Ad Doha and Artas), burgers, NGO’s en lokale bedrijven waren aanwezig.

  Tijdens de tweedaagse workshop werden de deelnemers actief betrokken bij het planningsproces. Dit leverde waardevolle input op voor de toekomstige ontwikkeling van mobiliteit in de agglomeratie Bethlehem. Door hands-on activiteiten, co-creatie en open dialoog kregen de deelnemers een beeld van de toekomst van hun stad.

  De resultaten van de workshop vormen de basis voor de volgende fasen van het project, waarin een gemeenschappelijke visie, de belangrijkste doelstellingen en de mogelijke toekomstige mobiliteitsscenario’s voor de agglomeratie Bethlehem worden ontwikkeld. In november vindt een tweede workshop plaats die zich zal richten op het kiezen van het gewenste scenario en het beslissen over de maatregelen en projecten die het best de doelstellingen van het project dienen. Het uiteindelijke doel is een toegankelijke en leefbare agglomeratie Bethlehem, met aandacht voor het milieu, haar inwoners en bezoekers.

  Wij, MOVE Mobility en onze partner Community Development Group, stuurden de workshopactiviteiten aan en waren blij met de grote belangstelling voor het project en de betrokkenheid van alle deelnemers.

 2. BiciGo congres in Colombia

  Leave a Comment

  Deelnemers aan de Handelsmissie naar Colombia wonen het BiciGo congres bij dat zal worden gehouden in Bogotá van 29 november tot 2 december in Corferias. Wij presenteren op dit congres onze interactieve tool MOVE Meter en bespreken hoe u deze tool kunt gebruiken voor mobiliteitsplanning in uw stad waarbij de focus ligt op fietsen.

  Meer informatie:

  http://www.bicigocolombia.com

   

 3. Workshop Mobility and Urban Planning in Oaxaca, Mexico

  Leave a Comment

  Vorige week werd een MoU ondertekend tussen Nederland, vertegenwoordigd door ambassadeur Margriet Leemhuis, en de stad Oaxaca.

  MOVE Mobility en haar partners MAP en Deltares werken in deze overeenkomst samen aan stedelijke ontwikkeling, water en mobiliteit.

  Met MAP organiseerden we een workshop om de mobiliteit en stedelijke planning in de stad te bestuderen. We stelden mogelijke oplossingen en pilot projecten voor die de stad helpen met verdere ontwikkeling.

 4. Mobiliteitsplan voor Bethlehem

  Leave a Comment

  Met onze partner CDG ondersteunen wij de gemeente Bethlehem met de ontwikkeling van een Verkeer en Vervoer Masterplan. De komende 12 maanden zullen we dit plan op een actieve wijze ontwikkelen in samenwerking met en voor de gemeente Bethlehem. Basis van het plan is een duurzame link tussen planning, transport en economische ontwikkeling.

 5. IHK-Verkehrsforum Stop oder Go? Perspectiven für ein mobiles Münsterland

  Leave a Comment

  Belangrijkste vraag op het congres was hoe de volgende stap te zetten in de verkeer- en vervoerplanning in Münster. Tonny Bosch ging in op de ervaringen met het Nederlandse mobiliteitssysteem, zoals de A/B/C zonering in Utrecht, multimodaliteit en de MOVE Meter voor stadsplanning. En hoe deze voorbeelden Münster kunnen helpen de volgende stap naar duurzaamheid te zetten.

 6. Excellent Cities Programma gestart

  Leave a Comment

  Met ‘Excellent Cities’ bieden wij meer dan 50 jaar ervaring in stedelijke mobiliteit in Nederland, een van de dichtst bevolkte landen van de wereld. We begrijpen alle aspecten van stedelijke mobiliteit als het gaat om ontwerp, effecten en tooling, maar ook het betrekken van actoren, besluitvorming en engineering.

   

   

  Excellent cities zijn mensgericht, economisch vitaal, aantrekkelijk en duurzaam. We geloven in de kracht van mobiliteitsplanning als een instrument voor overheden om onze steden op al deze punten te verbeteren.

  Meer informatie: http://www.excellent-cities.com

   

   

 7. Refactoring van de Mobiliteitsscan voor de Nederlandse markt

  Leave a Comment

  De MOVE Meter is de buitenlandse versie van de Mobiliteitsscan. De tool is een eenvoudig te gebruiken applicatie en is uitermate geschikt om besluitvorming te ondersteunen, workshops te structureren en consequenties van keuzes inzichtelijk te maken. De samenhang tussen verkeer en stedenbouw wordt duidelijk. Hierdoor kunnen beleidsmakers en verschillende beroepsgroepen elkaar makkelijker vinden en begrijpen.

  Samen met DAT.Mobility hebben we de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • Robuuster maken van de Mobiliteitsscan (bijvoorbeeld verbetering van gegevensbeheer en gebruikersomgeving)
  • Opstellen van volledige documentatie m.b.t. gebruik en functionaliteit van verschillende modules
  • Ontwikkelen van een goede interface, zodat bestaande data en informatie uit verkeersmodellen snel gelezen kunnen worden en de resultaten makkelijk kunnen worden geëxporteerd naar andere tools (GIS e.a.)
  • Uitbreiden van modules voor duurzaamheid en milieubeoordeling
  • Andere verbeteringen aan interface en bruikbaarheid
 8. Transit Oriented Development (TOD) Accelerators in Kaapstad

  Leave a Comment

  MOVE Mobility en het DASUDA team hebben in opdracht van de gemeente Kaapstad drie workshops georganiseerd met als doel de uitwerking van Transit Oriented Development (TOD).

  We hebben hiervoor gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘Accelerator benadering’. Het resultaat is een proactief sturingsmiddel voor beleidsmakers als ondersteuning bij het opstellen van maatregelen die leiden tot daadwerkelijke verbetering van het stedelijk gebied. Maatregelen die een effect op hun directe omgeving kunnen hebben, werden als prioriteit aangemerkt. De verschillende scenario’s werden gemodelleerd met de MOVE Meter met nadruk op mobiliteit en de mogelijkheden tot modal shift, en netwerken voor auto, openbaar vervoer en niet gemotoriseerd verkeer in en rondom Kaapstad.

 9. ECOZONA CUERNAVACA – Transformatie van het historische centrum van Cuernavaca, Mexico

  Leave a Comment

  De regering van de staat Morelos in Mexico is in samenwerking met de federale regering en verschillende maatschappelijke en milieuorganisaties de eerste ECOZONE gestart, bedoeld om het historische centrum van Cuernavaca te transformeren. Doel is de ongecontroleerde groei en stadsuitbreiding richting de heuvels en valleien te stoppen, zodat verdere milieuschade als ontbossing, water- en luchtvervuiling wordt voorkomen. De regering van Morelos wil een bereikbaar en duurzaam centrum en heeft MOVE Mobility om advies gevraagd.

  Fase 1 – Workshop mobiliteit

  Tijdens de workshop hebben we gewerkt met verschillende stakeholders: de gemeente Cuernavaca, architecten en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties uit de regio. De workshop richtte zich op het visualiseren van een strategisch netwerk van het grootstedelijk gebied naar het historische centrum van Cuernavaca.

  Fase 2 – Ontwikkeling en evaluatie mobiliteitsstrategie

  MOVE Mobility werkte aan de reorganisatie van het openbaar vervoer, en de auto- en fietsstromen in de omgeving van de ECOZONE. Om de hoofddoelen van de ECOZONE te bereiken, heeft de regering van Morelos een mobiliteitsstrategie ontwikkeld waarin verschillende voorstellen voor verduurzaming van het vervoerssysteem zijn opgenomen. MOVE Mobility was verantwoordelijk voor het evalueren van de verschillende voorstellen met behulp van de MOVE Meter en voor het bestuderen van de impact van deze ideeën op de rest van het verkeer in de ECOZONE en in Cuernavaca. Scenario’s waren een voetgangersgebied in het huidige stadscentrum, de implementatie van circulaire routes in het gebied en de effecten van het BRT-systeem in de stad en de omliggende steden. De resultaten werden gepresenteerd in de laatste workshop.

 10. Monitoring & Evaluatie van het Beter Benutten Programma

  Leave a Comment

  In het programma Beter Benutten werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s over weg, water en spoor te verbeteren. Het programma is een mix van maatregelen bedoeld om de filedruk te verminderen en verkeer en bereikbaarheid op de Nederlandse wegen te verbeteren.

  MOVE Mobility kreeg opdracht de monitoring en evaluatie van dit programma uit te voeren en gebruikte hiervoor de MOVE Meter. Belangrijkste doel van dit project is de effecten van de verschillende maatregelen qua filedruk en reistijd te analyseren. Maatregelen kunnen zijn verbetering van bestaande wegen, reizigers meer keuze en diensten aanbieden, nieuwe infrastructuur bouwen voor diverse modaliteiten en samenwerken met het bedrijfsleven met oog op ‘smart’ reizen.

  MOVE Mobility was verantwoordelijk voor de voorbereiding van het plan Monitoring & Evaluatie, het aanbieden van training aan regio’s, het importeren van maatregelen in de MOVE Meter en monitoring, evaluatie en rapportage van het effect van deze maatregelen, direct contact onderhouden met regiocoördinatoren en vertegenwoordigers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

 11. Mobiliteitsplan Darbandikhan

  Leave a Comment

  De stad Darbandikhan in de Koerdistan Regio van Irak werkt aan een duurzamer mobiliteitssysteem in de stad. Een samenhangend en solide verkeers- en vervoerplan is daarom nodig. Samen met View Pioneer Company ondersteunde MOVE Mobility de stad Darbandikhan met het integrale planningsproces (‘strategic network development’). Dit is belangrijk voor de toekomst van steden die hun mobiliteitssysteem willen verduurzamen van autogebruik naar multimodaliteit met netwerken voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en auto.

  In dit proces betrokken we stakeholders. Een adequate dataverzameling en het gebruik van de MOVE Meter waren essentieel. Het eindproduct is een volledige analyse van het huidige netwerk en de verkeerssituatie met projecten voor de toekomst die Darbandikhan een ‘Smart Moving Darbandikhan’ maken.

   

 12. Beoordeling oplossend vermogen snelfietsroutes

  Leave a Comment

  Snelfietsroutes leveren in potentie een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid van stedelijke gebieden. In de effectinschatting staat de bijdrage die betere fietsvoorzieningen leveren aan de afname van autogebruik en het oplossen van knelpunten op het hoofdwegennet centraal. De analyse geeft inzicht in de verwachte effecten in termen van reistijdbesparing en de daaruit volgende verwachte toename van het aantal fietsers, als gevolg van de overstap vanuit de auto.

  In de Mobiliteitsscan is gewerkt met een innovatieve combinatie van databronnen, waaronder snelheden en reistijden uit de fietstelweek. De fietstelweek vormt het grootste fietsonderzoek ooit en biedt inzicht in hoe we rijden, met welke snelheid, op welke momenten en waar de grote vertragingen zijn. Daarmee zijn de resultaten gebaseerd op de meest actuele data.

 13. Tweede effectmeting Beter Benutten maatregelen

  Leave a Comment

  De twaalf Beter Benutten regio’s zijn benaderd om hun ex post gegevens aan te vullen, waarna deze zijn gekoppeld aan de ontwikkeling in voertuigverliesuren (VVU) en de reistijd op de verschillende trajecten. Het doelbereik van de door de regio gebruikte indicatoren inclusief de landelijke overzichten van VVU en reistijd worden via de Benuttingsmeter zowel grafisch als via tabellen weergegeven. Ook voor de derde meting wordt de Benuttingsmeter gebruikt.

 14. MIRT Kennisas A2

  Leave a Comment

  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft ons gevraagd mee te denken en kaartbeelden en tabellen te maken ter ondersteuning van het MIRT project Kennisas A2.

  We gebruikten hiervoor de Mobiliteitsscan die ten behoeve van dit project is gevuld met data uit de NRM’s van Zuid- en West-Nederland.